Abraham ibn Ezra

Full name: 
Abraham ben Meir ibn Ezra Ibn Azra
Arabic name: 
إبراهيم بن مير ابن عزرا
Latin name: 
Abenezra
Date of birth: 
1092
Date of death: 
1167

Abraham ibn Ezra was a scholar and a poet.

Please click here for more information.